Kişisel Verilerin Korunması, Kullanım Şartları ve Gizlilik Bildirgesi 

Scoutingscout platformunu inşaa eden Gelibolu Uluslararası Tic. Tem ve Org. Ltd. Şti olarak platformumuza erişmeden ve kullanıma geçmeden önce Scoutingscout eğitim platformunun kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkındaki bilgileri dikkatlice okumanız önemlidir. Bu bilgiler, Scoutingscout platformunu kullanan ve kullanacak tüm kullanıcıların kullanmaya devam etmeye bilinçli bir şekilde karar vermelerine ve kullanıcılarının verilerini ve kişisel bilgilerini nasıl kullandığını açıklamasına yardımcı olmak için sağlanır. Kayıt ve hesap oluşturma üzerine, bu şartları kabul edersiniz ve Scoutingscout platformunun kişisel verileri nasıl işlediğine ilişkin Bilgileri okuduğunuzu ve izin verdiğinizi onaylarsınız. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve ilgili mevzuattan kaynaklanan haklarınıza ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Kanun uyarınca, aşağıda belirtilen işleme amacı ile bağlantılı olarak kullanıcıların Şirketimiz ile paylaşmış olduğu kişisel veriler işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve Çerez Politikasında belirtilen amaç çerçevesinde, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, grup şirketleri, program ortakları ve ilgili paydaşlar ile paylaşılacak, Kanun’un öngördüğü koşullarda yurt dışında üçüncü kişi ve kurumlara aktarılacak, devredilecek, erişime açılacak, sınıflandırılacak ve Kanunda veya ilgili mevzuatta sayılan veya daha sonra ortaya çıkan düzenlemelere uygun şekilde işlenebilecektir.

 

Bu bilgiler yalnızca Scoutingscout web sitesi https://scoutingscout.com (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) ile ilgilidir ve başka şekilde uygulanamaz.

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu bilgilerin amaçları doğrultusunda kullanılması, Gelibolu Uluslararasi Tic. Tem. Org. Ltd. Şti (t / a Karşılaştırıcı), merkez ofisi İstanbul, İcadiye Caddesi Bicanefendi Sok. No: 4/2 Kat: 1, Kuzguncuk / İstanbul, 34674, TÜRKİYE adresinden yönetilmektedir.

 

Arka Plan Bilgileri

Bu bilgiler hakkınızda topladığımız kişisel verileri nasıl kullandığımıza karar vermekten sorumlu olduğumuz anlamına gelir ve Veri Koruma Yasası uyarınca, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin her zaman aşağıdaki şartlarda olmasını sağlanır.

 

Tarafımızca işlenen ve üçüncü kişilere aktarılan kişisel verileriniz:

 

–           Adınız – soyadınız

–           Elektronik posta adresiniz

–           Telefon numaranız

–           Adresiniz (ikamet ettiğiniz şehir/ülke)

–           Cinsiyetiniz

–           Yaşınız

–           IP bilgileriniz

–           Hesap kullanıcı adınızı ve parolanız

–           Uygulama için anket, soru vb. cevapları

 

Kişisel verileriniz işlenme amacı:

 • Adil, yasal ve şeffaf olarak kullanılması;
 • Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere Scoutingscout a ilişkin hizmetleri sunabilmesi,
 • Sadece sınırlı, özel amaçlar için toplanılması;
 • Bu amaçlar için gerekli olan, yeterli, ilgili ve bunlarla sınırlı bilgilerin muhafaza edilmesi;
 • Doğru ve güncel tutulması;
 • Gerekenden daha uzun süre muhafaza edilmemesi;
 • Güvenli bir şekilde tutulması;
 • Beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirilmesi,
 • Program çözüm ortaklarının kampanya ve diğer hizmetlerinden haberdar edilmesi
 • Hizmet güvenlik ve kalitesinin korunması,
 • Pazarlama stratejilerinin belirtilmesi ve uygulanması
 • Pazarlama ve ticari iletişimin yapılabilmesi,
 • Satış sonrası hizmetler verilebilmesi,
 • Kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili, istatistiksel çalışmaların yapılabilmesi,
 • Kullanıcı ile sözleşme akdedilebilmesi, 
 • Pazar araştırması yapılabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanunda belirtilen hükümlere uyumlu olarak işbu internet sitesi ve mobil web siteler aracılığıyla veya program ortaklarının veri tabanı aktarması neticesinde  toplanabilmektedir. Şayet daha önceden Şirketimiz tarafından alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği ve hizmetin sağlanabilmesi için veriniz işlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, 2. fıkra altında düzenlenmiş olan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz;

 1. Ürün ve hizmet sunulabilmesi,
 2. Altyapı ve diğer destek hizmet alınması,
 3. Sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
 4. İşbirlikleri, ödül programları ve iş stratejilerin oluşturulması,
 5. Yasal mevzuat gereği, idari ya da resmi makamlara bilgi verilmesinin zorunlu olması,
 6. Scoutingscout platformunun özel inceleme, denetim veya birleşme ve devralma incelemesine konu olması, hissedar yapısının değişmesi veya oyunun başka bir firmaya devredilmesi,
 7. Ticari faaliyetlerin talepler doğrultusunda yürütülmesi gibi amaçlarla Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan yurt içi/yurt dışı çözüm ortaklarımıza ve gerçek veya tüzel özel hukuk tüzel kişilerine sadece Kanunda ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 

Kişisel verilerin aktarılmasında, Kanundan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır. Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, işleme amacıyla bağlantılı gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi 

Bilgilendirme Metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel Veriler birden fazla sebep ile işlendiği veya farklı kanunlarda düzenlenen hükümlere tabi olduğu durumlarda söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktığında veya tarafınızca verilen açık rıza geri çekildiğinde ilgili kanunda belirtilen azami süre nispetinde saklanır. Sonrasında kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya bir daha veri sahibi ile arasında bağlantı kurulamayacak şekilde anonim hale getirilir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları (KVKK’nın 11. maddesi gereği)

Platform kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta ve kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli her teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermektedir. Platform gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Platform bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Platform, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Site’ye konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

 1. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu Site Kullanım Şartları ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

 

 1. Son Hüküm

Kullanıcı / Kullanıcılar, müşteriler, ziyaretçiler, çalışan adayları, iş ortakları, Site Kullanım Şartları’nı ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Platform’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 1. İletişim

Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibinin, Kanun’un 11. Maddesinde belirttiğimiz haklarından faydalanabilmesi için Başvuru Tebliği gereğince taleplerini;

1-         Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte, talebini içeren dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını “Gelibolu Uluslararasi Tic. Tem. Org. Ltd. Şti, merkez ofisi İstanbul, İcadiye Caddesi Bicanefendi Sok. No: 4/2 Kat: 1, Kuzguncuk / İstanbul, 34674, TÜRKİYE” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

2-         Dilekçesini 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak [email protected]  adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle ya da,

3-         Kişisel Veri Sahibi tarafından daha önce Scoutingscout sitesine bildirilmiş ve Scoutingscout’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile [email protected] adresine yapılabilir.

 

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

İşbu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; “Gelibolu Uluslararasi Tic. Tem. Org. Ltd. Şti” “ScoutingScout” tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, ScoutingScout’un bağlı olduğu grup şirketleri ve program ortaklarının sağladığı hizmet ve avantajlardan yararlanabilmeniz, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ScoutingScout, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Ticari Elektronik İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi ScoutingScout’a iletebilirsiniz. Bildiriminiz usulünce tarafımıza iletildikten sonra sadece ScoutingScout’a ilişkin bilgilendirme ve gönderiler sizlerle paylaşılacaktır.

 

İletişim bilgileri: Gelibolu Uluslararasi Tic. Tem. Org. Ltd. Şti

Adres: İcadiye Caddesi Bicanefendi Sok. No: 4/2 Kat: 1, Kuzguncuk / İstanbul, 34674

Telefon: 0-216-3439669

 

ScoutingScout platformuna erişmeden ve onu kullanmadan önce, ScoutingScout’un kişisel verilerinizi nasıl işlediğiyle ilgili Bilgileri dikkatlice okumak önemlidir. Bu bilgiler, tüm kullanıcıların ScoutingScout’u kullanmaya veya kullanmaya devam etmeye bilinçli bir şekilde karar vermelerine yardımcı olmak ve ScoutingScout’un kullanıcılarının verilerini ve kişisel bilgilerini nasıl kullandığını açıklamak için verilmiştir.

 

Kayıt ve hesap oluşturma üzerine ScoutingScout Hizmet Şartları’nı (https://scoutingscout.com) kabul edersiniz ve ScoutingScout’un kişisel verileri nasıl işlediğine ilişkin bilgileri okuduğunuzu ve ayrıca kişisel bilgilerinizi işlemek için ScoutingScout’a onayını verdiğinizi onaylarsınız. 

 

Bu Bilgiler yalnızca ScoutingScout’un https://scoutingscout.com (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır) web sitesi ile ilgilidir ve başka şekilde uygulanamaz.

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu Bilginin amaçları doğrultusunda, “ScoutingScout” Gelibolu Uluslararasi Tic. Tem. Org. Ltd. Şti merkez ofisi İstanbul, İcadiye Caddesi Bicanefendi Sok. No: 4/2 Kat: 1, Kuzguncuk / İstanbul, 34674, TÜRKİYE adresinde bulunan şirkete aittir.

 

Veri kontrolörü

Veri kontrolörü Gelibolu Uluslararası Tic. Tem. Org. Ltd. Şti’dir ve İstanbul, İcadiye Caddesi Bicanefendi Sok. No: 4/2 Kat: 1, Kuzguncuk / İstanbul, 34674, TÜRKİYE adresinde bulunmaktadır

 

ScoutingScout Platformuna ilk kez erişirken, kişisel bilgilerinizi açıklayarak kendi hesabınızı oluşturmanız gerekir; bunlardan sadece örnek olarak: ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası ve tuttuğunuz takım bilgileri bulunabilir. Kayıt formu doldurulduktan sonra, [Gizlilik Politikasını okudum ve kabul ediyorum] üzerine tıklayarak, kayıt ve hesap oluşturma işlemi sırasında toplanan kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin ScoutingScout tarafından işlenmesine onay vermiş olursunuz. Şartlar ve Koşulları okudum ve kabul ediyorum’u tıklamadan önce ScoutingScout’un kişisel verilerinizi nasıl işlediğiyle ilgili bilgileri dikkatlice okumanız önemlidir.

 

Kişisel bilgilerinizin açıklanması yukarıda belirtilen amaçlar için gereklidir ve böyle bir onay vermezseniz ScoutingScout’u ve Platformda sağlanan hizmetleri kullanamazsınız.

 

ScoutingScout, rızanızla, kişisel verilerinizi, özellikle e-posta adresinizi işleyerek bültenler ve ticari teklifler gönderebilecektir. Kişisel verilerinizin bu amaç için ifşa edilmesi, ScoutingScout’un hizmetlerini kullanmanıza izin vermek için gerekli değildir, ancak onayınızı vermezseniz, ilginizi çekebilecek bilgiler almazsınız. Hesabınızı oluştururken, istediğiniz seçeneği (“Evet” veya “Hayır”) seçerek kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaç için işlenmesine izin verebilirsiniz.

 

Seçim yaparken, [email protected] adresine yazarak veya alınan iletişim metninde açıklanan prosedürü izleyerek ScoutingScout’tan ticari iletişime ilişkin rızanızı her zaman iptal edebileceğinizi lütfen unutmayın.

 

Seçtiğiniz ne olursa olsun, ScoutingScout’un Gizlilik Politikasında veya Kullanım Şartlarında önemli bir değişiklik olduğunda her zaman bir mesaj göndereceğini lütfen unutmayın.

 

Üçüncü tarafların kişisel bilgileri 

ScoutingScout’ta hesabınızla paylaştıklarınız, üçüncü tarafların kişisel bilgilerini de içerebilir.

 

ScoutingScout, kayıt ve hesap oluşturma üzerine doğrudan kullanıcılarından toplanan bilgilerden farklı kişisel bilgileri toplamaz ve işlemez, ancak hesabınızla paylaştığınız diğer platformdaki ayrılmış alana erişebilen diğer ScoutingScout kullanıcıları tarafından erişilebilir kullanıcılar üçüncü tarafların kişisel bilgilerini içerebilecek şekilde paylaştığınız içeriği toplayabilir ve kullanabilir.

 

ScoutingScout herhangi bir üçüncü tarafın kişisel bilgilerinin yasadışı bir şekilde işlenmesinden veya bu tür verilerin başka bir kullanıcı tarafından işlenmesinden sorumlu değildir. Tarafınızca sağlanan üçüncü kişi kişisel verilerine ilişkin olarak, ilgili kişiden KVKK ve ilgili yasal mevzuat uyarınca gerekli izinleri almış olmanız gerekir. İlgili veri sahibinin açık rızası olmaksızın bu verileri ScoutingScout’a aktarmanız veya ScoutingScout veri tabanına işlenmesine sebebiyet vermeniz nedeniyle bir zararın oluşması halinde Gelibolu Uluslararası Tic. Tem. Org. Ltd. Şti.nin zarar nedeniyle rücu hakkı saklıdır.

 

Ödemelerle ilgili kişisel bilgiler

Platform aracılığıyla ScoutingScout tarafından sunulan hizmetlerin paketlerini geçerli Türk mevzuatına ve ScoutingScout Kullanım Koşullarına [https://scoutingscout.com/terms-conditions] uygun olarak satın alabilirsiniz; bu paketlerin fiyatının ödenmesi banka havalesi veya kredi kartı ile yapılabilir.

 

ScoutingScout tarafından platformda sunulan paketlerin satın alınmasıyla ilgili olarak tarafınızdan yapılan ödemeleri işlemek üzere faturalandırma ve işlem amaçları için veri toplayacak ve işleyecektir.

 

Kişisel bilgilerinizin açıklanması yukarıda belirtilen amaç için gereklidir ve eğer bunu başaramazsanız ScoutingScout’u kullanamaz ve ScoutingScout tarafından Platformda sunulan hizmet paketlerini satın alamazsınız.

 

Veri depolama 

Kişisel verileriniz, Türkiye’de ve Avrupa Birliği içinde yerelleştirilmiş güvenli sunucular ve veritabanlarındaki bilgisayarlı prosedürlerle saklanır ve işlenir. Güvenlik nedeniyle, kullanıcı verilerinin düzenli olarak yedeklenmesi sağlanacaktır.

 

ScoutingScout, toplanan kişisel bilgilerin güvenliği için gerekli tüm önlemleri almayı taahhüt eder ve kişisel bilgilerin işlenmesinin yürürlükteki Türk mevzuatına sıkı sıkıya bağlı olarak yapılmasını garanti eder.

 

Hesabınızın, Platform üzerinde kayıt ve hesap oluştururken verdiğiniz şifre ile korunduğunu lütfen unutmayın. Parolanızın güvenliğinden yalnızca siz sorumlusunuz ve dikkatli olmanız ve parolayı gizli ve kesinlikle gizli tutmanız gerekir.

 

Veri iletişimi ve iletimi 

ScoutingScout tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yalnızca bu tür verilerin işlenmesi için atanacak konulara erişilebilir hale getirilecektir. Kişisel verileriniz aşağıdaki kategorilere açıklanabilir:

 

ScoutingScout veya bağlı kuruluşları tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya ortak kontrol altındaki şirketler.

 

ScoutingScout, kişisel bilgilerinizi ScoutingScout veya iştirakleri tarafından kontrol edilen, veya ortak kontrol altındaki diğer şirketlere veya ScoutingScout veya ScoutingScout’un Platform ya da Platform kapsamındaki hizmetlerin sağlanması.

 

Yukarıda belirtilen konu kategorileri, kişisel verileri yalnızca ScoutingScout adına, platformun kullanılması için gerekli olan tamamlayıcı ve vazgeçilmez hizmetlerin yanı sıra her zaman, bu Gizlilik Politikasında açıklanan şartlar ve Türk mevzuatına tam uygunluk sağlayarak yapılır.

 

ScoutingScout, yukarıda belirtilen konular dışında, sizden toplanan kişisel bilgileri ifşa etmeyecektir.

 

Haklar

Yukarıda açıklandığı gibi haklarınızı istediğiniz zaman [email protected] adresine yazarak kullanabilirsiniz. Platform içerisinde kullandığınız aynı e-posta adresinde, kişisel verilerin işlenmesi veya ScoutingScout Gizlilik Politikası ve ayrıca kişisel verilerin silinmesine ilişkin herhangi bir açıklama talebinde bulunabilirsiniz.

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler 

Kişisel verilerin işlenmesi hakkında yukarıda belirtilen bilgiler her zaman değiştirilebilir ve / veya güncellenebilir. ScoutingScout, kişisel verilerin e-posta ile işlenmesinde önemli değişiklikler yapıldığında sizi bilgilendirecektir. Esasen kendinizin https://www.scoutingscout.com/ web adresinde bulunan Gizlilik Politikasını periyodik olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. ScoutingScout hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir